Algemene Verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1. INLEIDING  

De hier vermelde Algemene Verkoopsvoorwaarden van www.moonstache.com (hierna vernoemd als « AV ») worden enkel toegepast tussen de maatschappij B.V.B.A. Soon On Mars (hierna vermeld als “Soon On Mars”) en elke klant (hierna vermeld als “Klant”) van de website www.moonstache.com (hierna vermeld als “Site”) welke een aankoop uitvoert bij Moonstache via de Site.

Moonstache heeft als hoofdactiviteit het ontwerp et de commercialisatie van fantasiebrillen, kleding en diverse modeaccessoires.

De AV definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de verkoop van producten door Moonstache op de Site.

De AV zijn alleen toepasbaar en vervangen alle andere voorwaarden, behalve voorafgaand tegensprekelijk akkoord uitgevaardigd en geschreven door Moonstache.

Moonstache behoud zich het recht toe, op elk moment, om bepaalde punten van de AV aan te passen of te veranderen. Bijgevolg is het nodig kennis te nemen van de geldende versie op de dag van de bestelling op de Site.  Deze aanpassingen of veranderingen zijn van toepassing voor de gebruiker te rekenen van dat ze online zijn en zullen worden toegepast op de gedane bestellingen na hun online gaan.

Deze verzie van de algemene voorwaarden is de versie van 01 Mei 2012

Een gedrukte versie van deze bepalingen en van elke waarschuwingsvermelding afgeleverd onder electronische vorm zal worden aanvaard in elke juridische en administratieve procedure verbonden aan dit akkoord, tenzelfde titel en in dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers aangemaakt en opgeslagen onder gedrukte vorm. 
 

ARTIKEL 2. BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

Moonstache spant zich in, om in de mate van het mogelijke, de toegang tot de services 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur te bewerkstelligen.

Moonstache kan niettemin de toegang ertoe onderbreken, op al of niet geprogrammeerde wijze, meerbepaal voor onderhouds- of actualisatieredenen of voor eender andere reden, in het bijzonder technische.

ARTIKEL 3.  ON LINE REGISTRATIE

Om toegang te krijgen tot de online services welke ter beschikking worden gesteld van de internetgebruiker via www.moonstache.com, in het bijzonder de bestelprocedure, moet de internetgebruiker zich online registreren.

Tijdens de registratie, wordt de internetgebruiker uitgenodigd informatie over hem te verschaffen.  De internetgebruiker verklaart dat de informatie met welke hij akkoord gaat deze te verstrekken echt zijn, nauwkeurig, bijgewerkt en kompleet.

Als de internetgebruiker wenst, informatie hem betreffende, aan te passen, wordt hij uitgenodigd dit te doen zonder vertraging door zich te connecteren met zijn profiel genaamd “Mijn account”, in het bijzonder vooraleer met de bestelprocedure te beginnen.  De internetgebruiker erkent dat de informatie van zijn gebruikersprofiel bijgewerkt zijn en dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt van het bijwerken ervan.

Voor elke validatie van een bestelling, de nieuwe gebruiker van de site erkent zich te houden aan deze algemen voorwaarden door het betreffende selectievakje aan te vinken.  Zonder validatie kan de inschrijvingsprocedure niet worden afgerond.

De geregistreerde internetgebruiker (hierna vermeld als gebruiker) die zich wenst uit te schrijven zal een e-mail moeten versturen naar volgend adres : info@moonstache.com.  Moonstache verbindt er zich toe hem/haar uit te schrijven binnen een termijn van 72 uur en om de consument  een e-mail te versturen welke hem/haar zijn/haar uitschrijving bevestigd.  Door zich uit te schrijven, erkent de gebruiker dat de uitschrijving geen enkel effect heeft op de wederzijdse verplichtingen die voorafgaand werden aangegaan door voorgaand gebruik van de services van www.moonstache.com door de gebruiker.

ARTIKEL 4. GEBRUIKERSPROFIEL, SPONSORING EN STATUS VAN DE GEBRUIKERS

Door zich toegang te verschaffen tot zijn gebruikersprofiel « Mijn account », kan de gebruiker toegang krijgen tot de persoonlijke informatie waarvan hij heeft ingestemd deze te verschaffen bij zijn online registratie.  De gebruiker kan deze gegegevens welke hem/haar betreffen vrij aan passen.  De gebruiker kan tevens de bestelprocedure(s) volgen die hij/zij heeft aangevat alsook kennis nemen van zijn klasse en de informatie die ermee verbonden is, het aantal uitgevoerde aankopen en de inhoud van zijn/haar virtuele portefeuille.

ARTIKEL 5. BESCHRIJVING VAN DE PRODUKTEN 

De  getoonde produkten op de site « Moonstache » zijn beschikbaar voor verkoop.  Moonstache zet een een beschrijvende fiche en foto’s van de producten die te koop worden aangeboden, als indicatie, ter beschikking van de Klant .  De produkten worden te koop aangeboden voor een onbepaalde termijn.

Tevens is Moonstache niet verantwoordelijk voor visuele veranderingen veroorzaakt door het door de gebruiker gekozen computermateriaal om zich toegang te verschaffen tot de site www.moonstache.com.  Bijgevolg, ziet de gebruiker uitdrukkelijk af zich te beroepen op zijn garantierecht in het preciese geval dat het aangekochte product niet zou overeenkomen met de foto van het product dat online gezien was door de gebruiker dmv zijn informaticamateriaal maar zou overeenkomen met de beschrijving van het produkt dat online is gezet door Moonstache.

De visuele bekleding van de brilglazen aanwezig om de site zijn de exclusieve eigendom van Moonstache.


ARTIKEL 6. PRIJSINDICATIE

De op de site vermelde prijzen worden uitgedrukt in EURO en bevatten de toepasbare BTW.  Het is mogelijk dat de betalingsvaluta van de Klant verschilt van de valuta waarin de prijzen worden getoond.  In het geval, waar de financiële instelling van de Klant een wisselkoers voor de transactie tussen de klant en de payment provider zou toepassen, zal de klant uitsluitend de toegepaste wisselkoerskosten dragen, welke door zijn financiële instelling worden toegepast.

De kosten betreffende het versturen van de door de gebruiker bestelde produkten worden vermeld bij de keuze van leveringswijze en worden herhaald in het scherm met het overzicht van de bestelling.

Moonstache behoudt zich het recht toe de prijzen en de vermelde kosten van de op de site getoonde producten te wijzen op eender welk moment in geval van aanpassingen van het toepasbare BTW tarief, in geval van fluctuaties van de produktiekosten of van de logistiek of eender ander welke reden.

Het bezoek aan de site kan het gebruik van cookies vereisen.  De gebruiker erkent dat sommige prijzen die online verschijnen kunnen worden afgeleid door het gebruik van deze cookies en dat hij het correcte gebruik ervan aanneemt. Bijgevolg, kan Moonstache niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil tussen de prijs welke eerst door de gebruiker werd gezien en de prijs die tijdens het overzicht van de bestelling wordt vermeld voor de validatie van deze.

Moonstache verklaart dat de vermelde prijzen, kosten en BTW bij het overzicht van de bestelling correct en bijgewerkt zijn, en overeenkomen met het bedrag dat uiteindelijk aan de gebruiker zal worden gevraagd.  Dit bedrag is beschikbaar in het overzichtsscherm van de bestelling als ook in de e-mail die zal worden opgestuurd aan de gebruiker na validatie van de bestelling.

ARTIKEL 7. BESTELLING

De bestellingen worden enkel via de Site gedaan behalve bestellingen die groter zijn dan 100 stuks welke telefonisch kunnen worden besteld via onze commerciële dienst op het nummer +32 496 23 45 67 of per mail naar info@moonstache.com.  Elke andere vorm van bestellen zal niet worden aanvaar, behalve met een uitdrukkelijk, voorafgaand en geschreven akkoord van Soon On Mars.

Bij de validatie van de inhoud van zijn boodschappenmand, zal de Klant omgeleid worden naar een venster dat hem toelaat zich te nodige velden in te vullen welke onmisbaar zijn voor de goede verwerking van de bestelling (Naam, Voornaam, Facturatieadres/Leveringsadres, email en telefoon) om zo verder te gaan met de bestelling.

De bestelling wordt geconfirmeer en de wederzijds verplichtingen tussen de contracterende partijen bestaan pas na validatie van de betalingstransactie door de payment provider.

Elke door Moonstache aanvaarde bestelling zal leiden tot het versturen naar de Klant op het e-mail adres dat gebruikt werd om de bestelling te doen van een bevestigings-e-mail van de aankoop welke nogmaals de bestelling en het leveringsadres samenvat .  De klant moet ervoor zorgen dat de e-mail welke door Moonstache wordt verstuurd niet wordt tegengehouden door een e-mailfilterapplicatie wordt tegengehouden.  Moonstache zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de blokkering of het wissen van de e-mail welke de aankoop bevestigd onafgeacht de applicatie of apparaat in kwestie.

Alvorens over te kunnen gaan tot een on-line bestelling moet de gebruiker zich connecteren met zijn gebruikersaccount.  Als een gebruiker nog niet geregistreerd is, is het noodzakelijk om dit te doen voordat u verder gaat om de diensten in verband met de site te gebruiken.

Alleen de e-mail met de bevestiging van de aankoop garandeerd de klant de beschikbaar van het bestelde product.

Moonstache behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren in geval de klant betalingsfraude of eender andere vorm van strafbare fraude zou plegen.

ARTIKEL 8. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Moonstache verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen nemen om de diensten die worden aangeboden via de website te beveiligen.

De betaling van de bestelde producten door de gebruiker wordt uitgevoerd door de payment provider gekozen door Moonstache.  Moonstache behoudt zich het recht voor ten alle tijden van payment provider te veranderen.  In geval van wijziging, zal dit duidelijk vermeld worden in de overeenkomende versie van de algemene verkoopsvoorwaarden.  De gebruiker stemt in de wijziging van keuze van betalingspovider te aanvaarden door in eender welk bestellingsproces te treden volgende op de wijzing welke in de algemene verkoopsvoorwaarden is vermeld.

De actuele payment provider is de maatschappij Paypal (www.paypal.com).

Moonstache zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen of alle schade ten gevolge van eender welke poging tot betaling dmv een ander betalingsmiddel dan dat vermeld in de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De prijs van de betalingskosten hangt af van de aangewend tarieven van de payment provider.

Moonstache kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de tariefkeuze en/of technieken van de payment provider.  De gebruiker erkent deze te aanvaarden zonder voorbehoud.  In geval van geschil betreffende de betaling, zal enkel de betalinsprovider verantwoordelijk worden verklaard.

De gebruiker wordt verzocht kennis te nemen van de voorwaarden voor het gebruik van de betalingsoplossingen van de payment provider als ook van de gebruiksmethoden van deze oplossingen.

Die voorwaarden en gebruiksmethoden zijn beschikbaar bij de payment provider.  Door de betaling van zijn bestelling door de payment povider te aanvaarden, erkent de gebruiker zich volledig te houden aan de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van de payment provider.

Moonstache behoudt zich het recht toe een bestelling in geval van bewezen fraude of als de betalingsprocedure is onderbroken door de payment provider of de gebruiker, op directe of indirecte wijze.

Moonstache behoudt zich tevens het recht toe een bestelling te weigeren komende van een gebruiker met dewelke Moonstache een geschil heeft, eender hoe of wat  de vorm van het geschil ook is.

Ingeval van weigering van betaling ter kennis gegeven aan de klant meerbepaald ten gevolge van onjuiste bankgegevens of een ontoereikend rekeningsaldo, zal de klant alle kosten dragen welke verbonden zijn met het oplossen van het probleem, inclusief kosten door derden.

ARTIKEL 9. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN 

Het productaanbod is geldig zolang het zichtbaar is op de Site.  Moonstache verbindt zich ertoe alle nodige stappen te ondernemen  welke nuttig zijn tot de realisatie van de diensten welke zij via de Site levert.  De beschikbaarheid van de producten hangt af van de bescikbaarheid van de voorraad van de leveranciers van Moonstache.

Elke bestelling is het onderwerp van een fabricatie door Moonstache.  Vanaf de aanvaarding van een bestelling, wordt een e-mail ter bevestiging van de aankoop verstuurd door Moonstache naar de Klant die de bestelling gemaakt heeft welke een overzicht van de bestelde producten bevat.

Enkel de ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de aankoop van Moonstache garandeerd de beschikbaarheid van het product.

Echter, na het plaatsen van de bestelling, behoudt Moonstache zicht het recht voor de verkoop op te schorten van een product ingeval dit niet beschikbaar is.  In dat geval, zal Moonstache de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon informeren en de Klant voorstellen de bestelling te annuleren of om een krediet te hebben.

In geval van annulering van zijn bestelling door de Klant , zal Moonstache het door de Klant bij de bestelling betaalde bedrag ( per bankcheque, door terugbetaling op de gebruikte bankkaart of per PayPal)  terugbetalen binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen te tellen vanaf de beslissing van de Klant.

ARTIKEL 10. LEVERING

Elke levering van een bestelling kan over de hele wereld gebeuren.

De levering van de door de gebruiker bestelde producten wordt uitgevoerd  de door Moonstache gekozen leveringsdienst.  Moonstache behoudt zich het recht voor op eender welk moment van leveringsdienst te veranderen.

In geval van wijziging, zal deze duidelijk vermeld worden in de overeenkomende versie van de algemene verkoopsvoorwaarden.  De gebruiker erkent  de wijziging van keuze van leveringsdienst te aanvaarden door eender welke bestelprocedure te beginnen volgend op de vermelde wijziging in de algemen voorwaarden.

De leveringen worden uitgevoerd binnen een door Moonstache op de site vermelde termijn bij validatie van de bestelling.  Deze termijn is berekend in werkdagen (van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen).  In het eventuele geval dat de klant  het leveringsadres wil wijzigingen na de bestelling te hebben gedaan, moet deze in de kortst mogelijke termijn een e-mail sturen naar de klantenservice van Moonstache op volgend adres : info@moonstache.com samen met het bestellingsnummer, het betreffende product en met vermelding van het nieuwe leveringsadres.  Moonstache zal dan, afhankelijk van de status van de bestelling van de Klant, een e-mail sturen ter bevestiging of weigering van de wijziging van het leveringsadres.

In geval van afwezigheid van de klant tijdens de levering, onmogelijkeheid van de levering of opéénvolgende schade aan deze als gevolg van een onnauwkeurigheid in de door de klant verstrekte informatie, kunnen Moonstache noch de transporteur noch individueel noch collectief verantwoordelijk worden gesteld. Alle kosten (retour van de producten, opslag) ten gevolge van de afwezigheid van de klant bij de levering, van een onmogelijkheid van levering of een onnauwkeurigheid van de klant zullen uitsluitend voor rekening van de klant zijn en moeten worden betaald voor elke herlevering van het product.

Bij de bestelling  heeft de gebruiker de keuze uit drie leveringssysemen welke momenteel door de leveringsdienst worden aangeboden : Home Delivery en Pick-Up en Go/Postpunten.  De leveringskost hangt af van de keuze, als ook van de tarieven welke door de leveringsdienst worden toegepast.

Moonstache kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de tarief- en /of logistieke keuze van de leveringsdienst.  De gebruiker erkent deze te aanvaarden zonder voorbehoud.  Ingeval van geschil betreffende de levering, kan enkel de leveringsdienst verantwoordelijk worden verklaart.

De gebruiker wordt uitgenodigd om kennis te nemen van de voorwaarden van het gebruik van de leveringsoplossingen als ook van de gebrruiksmethoden van deze oplossingen.  Deze voorwaarden en gebruiksmethoden zijn beschikbaar bij de leveringsdienst.  Door de levering dmv. een leveringsdienst te aanvaarden,  erkent de gebruiker zich volledig te houden aan de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van de leveringsdienst.

ARTIKEL 11. HERROEPINGSRECHT

Elke gebruiker van de site beschikt over een recht van herroeping, welke hij kan uitoefenen zonder een motivatie hiervoor te hoeven geven.  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan het herroepingsrecht alleen worden toegepast voor producten aanwelke de wet dergelijk recht toekent.

De herroepingstermijn bestaat uit veertien kalenderdagen te tellen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de gebruiker.  De bewijslast van die datum wordt gedragen door de gebruiker.

Met het oog op zijn recht van opzeg uit te oefenen, zal de gebruiker Moonstache ervan op de hoogte moeten stellen dmv een e-mail aan : info@moonstache.com.  De verzonden e-mail zal de effectieve uitoefeningsdatum van het recht van herroeping van de klant.  Ingeval van uitoefening van dit recht op herroeping binnen de hierboven  gespecificeerde termijn,  worden enkel de prijs van het teruggestuurde product  en de vermelde leveringskosten van de bestelling terugbetaald.  De kosten en risico’s van de terugzending blijven uitsluitend ten laste van de klant.

Elke terugzending van het product in het kader van dit artikel moet gebeuren in de originele en komplete staat van het product (verpakking, accessoires, handleidingen, enz.) en wel zo dat herverkoop mogelijk is.  Een kopie van de verkoopfactuur of de bevestiging van de bestelling zal eveneens met het product moeten worden teruggestuurd.

Elk teruggestuurd produkt moet worden verstuurd naar het door Moonstache vermelde adres.

Elk onvolledig of gebruikt teruggestuurd product zal niet worden teruggenomen in het kader van het recht van herroeping.

De terugbetaling als gevolg van de uitoefening van het recht van opzeg wordt uitgevoerd binnen de dertig dagen volgend op de validatie van het daartoe bestemde formulier.  Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd dmv. de betaaldienstprovider en volgens de van kracht zijnde modaliteiten van deze laatste.

Om zijn recht van opzeg uit te oefenen, erkent de gebruiker uitsluitend het systeem van Postpunten van de leveringsdienst te gebruiken.  De gebruiker erkent tevens dat hij Moonstache zal informeren van zijn beslissing van zijn recht van opzeg te starten door het daarvoor bestemde formulier welk beschikbaar is op de site in te vullen.

ARTIKEL 12. GARANTIE

Moonstache biedt een contractuele garantie voor vastgestelde gebreken op de geleverde producten, dmv. het bewijs van de datum van aankoop.  De factuur zal worden opgemaakt namens de rekening van de klant.

Ingeval van een door de klant gemeld gebrek, zal de klant Moonstache per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst Moonstache informeren op een gedetailleerde wijze op het volgende adres : Soon On Mars – Klantendienst – Optimismelaan 91/24 1140 Brussel – België en moet het schrijven vergezeld zijn van foto’s van het product met het gebrek in kwestie.

Alvorens zijn akkoord te geven voor zich te belasten met de garantie van het product, zal Moonstache volgende controles uitvoeren :

- Het product is conform aan het door de klant bestelde product, zonder schade of specifieke aanpassingen,

- Het door de klant gemelde gebrek komt niet voort uit een abnormaal gebruik van het bestelde product, van normaal gebruik van het product of een gebeurtenis met schade als gevolg eventueel veroorzaakt door derden.

In geval van bevestiging van de ten lasteneming, na oordeel van Moonstache in het kader van de huidige garantie, verbindt Moonstache zich ertoe naar eigen keuze over te gaan tot een terugbetaling of vervanging van blijkbaar gebrekkige producten.

Moonstache zal de formaliteiten op zich nemen voor de herverzending als tevens de daaruitvolgende kosten in het kader van deze garantie.

Elke door Moonstache besliste terugbetaling zal plaatsvinden dmv. een cheque, terugbetaling per bankkaart of per PayPal binnen een termijn van dertig dagen volgend op de datum waarop het teruggezonden product is ontvangen door Moonstache. 

ARTIKEL 13. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen van de site, of visuele of audio, zijn de exclusieve eigendom van Moonstache en zijn beschermd  door auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.  Bijgevolg wordt elke gehele of gedeeltelijke weergave van de site zonder uitdrukkelijke toestemming van Moonstache verboden en onderwerp van namaak.

ARTIKEL 14.  INHOUD EN KWIJTSCHELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

De klant is verantwoordelijk voor het invoeren en de waarheidsgetrouwheid van de informatie bij elke fase van het doorgeven van zijn bestelling, als ook voor alle stappen na het afsluiten van het contract.

Moonstache kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de de informatie welke de klant doorgeeft gedurende elke fase van de bestelling, noch voor alle stappen volgend op het afsluiten van het contract.

Moonstache garandeerd de aanvaarding van de bestelling van de klant niet en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, onder voorbehoud van de terugbetaling van de klant van de prijs van het bestelde product.

Moonstache neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor enige indericte schade, bijzondere schade of gevolgschade voortvloeiend uit het contract.

Moonstache is in geen elk geval verantwoordelijk voor onderbrekingen van de voorgestelde diensten door zijn site en de gevolgen daaruit kunnen voortvloeine voor de gebruiker of een derde partij.

Moonstache verbindt zich ertoe alle nuttige en redelijke maatregelen te nemen opdat de op de site beschikbare informatie volledig en juist is.

Moonstache geeft echter geen garantie wat betreft de juistheid of actualisering van de aanwezige informatie op deze site, met uitzondering van de prijzen vermeld in het besteloverzicht voor de validatie van deze laatste.

Moonstache kan niet met 100% garanderen dat alle functionele aspecten van de site volledig vrij zijn van runtime-fouten op het materiaal dat de internetgebruikers en gebruikers gekozen hebben om zich van de site en de daarmee geassociëerde diensten kennis te geven.   Moonstache garandeerd echter dat het geheel van de inhoud van de site geen enkel gevaar inhoud.  

Moonstache is niet verantwoordelijk voor schade welke het gevolg zouden kunnen zijn van ongeoorloofde inbreuk op zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn distributiemiddelen.  Ze wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van gegevensdiefstal als gevolg van inbraak op zijn informaticasystemen.  Moonstache zet echter nuttige middelen in het werk om dergelijke ongeoorloofde inbraken te voorkomen.

Met behulp van het Internet onder welke vorm dan ook, of enig ander middel voor communicatie op afstand, om de site te bekijken en de diensten daarmee verbonden te gebruiken, erkennen de internetgebruiker en gebruiker volledig geïnformeerd en bewust te zijn van de inherente risico’s betreffende het gebruike van het Internet netwerk.

Moonstache kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de aanwezigheid op het Internet netwerk van een informaticavirus of enig andere gevaarlijke inhoud welke het materiaal van de internetgebruiker of gebruiker gekozen hebben om de site te bezoeken en zich te abonneren op de diensten die ermee verbonden zijn.

Moonstache raadt alle internetgebruikers en gebruikers aan altijd geactualiseerde anti-virus en anti-malware virus te gebruiken.  Elke internetgebruiker en gebruiker moet de nuttige technische maatregelen nemen om de integriteit van het materiaal te garanderen dat hij gekozen heeft om de site te bezoeken en zich te abonneren op de diensten die ermee verbonden zijn.

De gebruiker is de enige verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van zijn paswoord.  In geval van misbruik van zijn account, verbindt elke gebruiker zich ertoe Moonstache te verwittigen door een e-mail te versturen naar info@moonstache.com.  Moonstache zal dan onverwijld overgaan tot het uitschakelen van de betroffen gebruikersaccount en zal de gebruiker hiervan informeren per e-mail.  Tot het versturen van deze e-mail, erkent de gebruiker uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor alle misbruik van alle voorwaarden en wettelijke vermeldingen van de site, gedaan middels de gebruikersaccount van de gebruiker.

De gebruiker is de enige verantwoordelijk voor het bewaren van de ontvangen en/of verstuurde e-mails van en naar Moonstache.

Moonstache behoudt zich het recht voor op de site hyperlinks in te voegen welke leiden naar Internetsites van derden.  Moonstache kan niet overgaan tot een controle van het geheel van de inhoud van deze sites.  Moonstache wijst alle verantwoordelijkheid af wat betreft deze sites van derden, zoals apparatuur, ook wat betreft  gegevens van alle aard, van of verspreid op deze verwijzende webruimtes, wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens die zouden worden verwerkt en wat betreft de on-line beschikbaarheid van deze sites.

De internetgebruikers en gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat geen enkele van de verantwoordelijken, bedienden of enig andere vertegenwoordigers van Moonstache verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade voortvloeiend uit het bezoek van de site en van het gebruik van de diensten die hiermee verbonden zijn.

ARTIKEL 15. BEHOUD VAN RECHTEN EN JURISDICTIE 

Moonstache behoudt zich het recht toe juridische stappen te ondernemen in geval van inbreuk van de aanwezige voorwaarden, met het oog op vergoeding van de schade te verkrijgen.

Onder voorbehoud van de dwingende regelgeving van het internationaal publiek en privérecht  waaronder de internetgebruiker en gebruiker vallen, regelt het Belgische recht de verhoudingen tussen hen en Moonstache.

Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Moonstache behoudt zich echter het recht toe de volledige of gedeeltelijke toegang tot zijn site te weigeren aan elke internetgebruiker, eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging, in het bijzonder geval van duidelijke schending van deze door een internetgebruiker of gebruiker.

ARTIKEL 16. DIVERSEN

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het verkoopcontract is afgesloten in Brussel in België en dat de contractuele taal het Frans is.

Indien enige bepaling hiervan ongeldig is of niet-afdwingbaar onder het toepasselijk recht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door de geldige waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij de originele bepaling staat., en alle andere bepalingen van de overeenkomst blijven van kracht.

Deze bepalingen en het Privacy Handvest vertalen het geheel van de akkoorden tussen de internetgebruikers, de gebruikers van de site, en Moonstache betreffende de site en de diensten welke hiermee verbonden zijn. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande of huidige communicatie en voorstellen, onder electronische vorm, geschreven of mondeling, tussen de internetgebruikers, de gebruikers van de site, en Moonstache, betreffende de site en de diensten die hiermee verbonden zijn.